Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Напрямки діяльності Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної податкової служби

1. Мiнiстерство юстицiї України, свiдоцтво №1376 вiд 27 березня 2000 року. 

2. Метою створення профспiлки є представництво, здiйснення та захист трудових, соцiально - економiчних прав та iнтересiв членiв профспiлки. 

3. Домагається здiйснення Конституцiйних прав кожного члена профспiлки на працю, достатнiй життєвий рiвень на основi справедливої оплати працi та його пiдвищення з врахуванням інфляційних процесiв i рiвня вартостi житгя: погоджує економiчнi професiйні нормативи - пiльги i дотацiї, створення та використання фондiв заробiтної плати; 

 - здiйснює контроль за дотриманням законодавства та iнших нормативних актiв про працю, її оплату, охорону працi та про житлове забезпечення, сприяє підвищенню рівня соцiально-побутового обслуговування членiв профспiлки; 

 - укладає за дорученням працiвникiв, членiв профспiлки колективнi договори та угоди з адмiнiстрацiєю вiдповiдних органiв, державними, господарськими органами та контролює їх виконання; 

 - здiйснює органiзацiю оздоровлення членiв профспiлки i їх сiмей, взаємодiє з iншими організаціями в питаннях розвитку санаторно - курортного лiкування, дитячого оздоровчого вiдпочинку, закладiв культури, вiдпочинку, туризму, масової фiзкультури i спорту; 

 - з метою реалiзацiї статутних завдань здiйснює необхiдну господарську та фiнансову дiяльнiсть, шляхом створення в установленому законодавством порядку пiдприємств, органiзацiй iз статусом юридичної особи, формує вiдповiднi фонди; 

 - направляє до органiв державної влади i управлiння вимоги i пропозицiї щодо прийняття змiн або вiдмiни Законiв i нормативних актiв, якi обмежують права та iнтереси членiв галузевої профспiлки; 

 - на всiх рiвнях бере участь у розробцi планiв соцiального розвитку трудових колективiв; 

 - здiйснює нагляд i контроль за створенням безпечних умов працi, забезпеченням належного службового побуту працюючих, усунення екологiчно шкiдливих, небезпечних факторiв, якi впливають на здоров’я людей i навколишнє середовище, дотриманням правил i норм виробничої санiтарiї i технiки безпеки, погоджує вiдомчi правила i норми охорони працi; 

 - надає юридичну i матерiальну допомогу членам профспiлки. 

4. Керiвні органи: 1) з’їзд; 2) Центральна Рада; 3) Президія; 4) Голова Центральної Ради. 

5. Статус: Всеукраїнська. 

6. Кiлькiсть 18080  членiв профспiлки. 

7. Голова Центральної Ради – Кислиця Олександр Іванович т.(044)247-35-01

8. Юридична адреса: 04053, м. Київ, провулок Киянівський, 2.

Фактична адреса: м. Київ, провулок Киянівський, 2, тел./факс (044)281-30-64

https://www.facebook.com/pcetsu.pcetsu.3

e-mail: pcetsu@ukr.net